Badania wody

(22) 299 24 25
882 117 481
info@interlabo.pl

Oferujemy Państwu analizy oraz pobór próbek wody różnego rodzaju. Nasze usługi są akredytowane, spełniają wymagania aktualnych norm oraz posiadają zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie jest to wymagane.

KTO POTRZEBUJE BADAŃ WODY?

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

FIRMY PRODUKUJĄCE ŻYWNOŚĆ

SZPITALE

HOTELE

DOMY OPIEKI

OSOBY PRYWATNE

"I WIELU INNYCH!"

Jakie wody badamy?

Woda przeznaczona do spożycia (monitoring kontrolny i przeglądowy)

Woda surowa

Woda z rzek i strumieni (powierzchniowa)

Woda podziemna (piezometry)

Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:

§

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

§

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002r., Nr 204, poz. 1728)

§

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych cześci wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 1178)

§

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z późniejszymi zmianami