Badania ścieków

Badanie ścieków to proces, który ma na celu ocenę ich jakości poprzez analizę składu chemicznego i fizycznego oraz zawartości zanieczyszczeń. Badanie ścieków jest często wymagane przez przepisy i standardy jakościowe, aby upewnić się, że ścieki wypuszczane do środowiska są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego.

Proces badania ścieków obejmuje następujące kroki:

 1. Pobranie próbki – przed rozpoczęciem badania, należy pobrać próbkę ścieków z określonego miejsca, zwykle z użyciem specjalnych pojemników i narzędzi, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki.
 2. Analiza fizykochemiczna – przeprowadza się analizę składu chemicznego ścieków, w tym m.in. pH, BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), ChZT-Cr (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu), zawartości związków organicznych i nieorganicznych, zawartości metali ciężkich i innych substancji toksycznych.
 3. Analiza mikrobiologiczna – w przypadku gdy wymagane są analizy mikrobiologiczne, badane są m.in. bakterie i wirusy, które mogą być obecne w ściekach.
 4. Raportowanie – po przeprowadzeniu analizy, wyniki są dokładnie dokumentowane i raportowane. Wyniki te pozwalają na ocenę jakości ścieków i podejmowanie decyzji dotyczących działań zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w ściekach.

Badanie ścieków jest bardzo ważnym procesem, ponieważ pozwala na monitorowanie jakości wody i wpływu ścieków na środowisko naturalne. Dzięki temu można podejmować działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia, a także spełnić wymagania prawne.

Nasze laboratorium oferuje szeroki zakres analiz w ściekach. Badania wykonywane są metodami akredytowanymi zgodnymi z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi jakości ścieków. Ponadto posiadamy akredytację na pobór próbek metodą manualną oraz przy użyciu automatycznych urządzeń do pobierania próbek.

Zapraszamy do kontaktu:


Kto potrzebuje badań ścieków?

 • Jednostki samorządowe
 • Zakłady gospodarki komunalnej
 • Przedsiębiorstwa
 • Szpitale
 • “I wielu innych!”
Jakie ścieki badamy?
 • Ścieki komunalne
 • Ścieki przemysłowe
 • Ścieki opadowe/deszczowe
 • Odcieki
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
 • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 521)
 • § Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1456)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)
 • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 28 czerwca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
  w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!