Interlabo » Badania » Badanie kompleksowe wody

Badanie kompleksowe wody

1540,00 1750,00  z VAT

Badanie kompleksowe wody, oferowane przez Interlabo, jest szczegółową analizą jakości wody, która obejmuje szereg testów i pomiarów mających na celu ocenę jej bezpieczeństwa i przydatności do użytku zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dlaczego warto robić kompleksowe badanie wody Warszawa?

Badanie kompleksowe wody Warszawa to istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób korzystających z danej wody.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa: badanie pozwala na wykrycie szkodliwych mikroorganizmów, metali ciężkich, substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń.
  • Spełnienie wymogów prawnych: w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach oraz obiektach użyteczności publicznej, przeprowadzenie kompleksowego badania wody jest wymogiem prawnym.
  • Ochrona systemów wodnych: badanie kompleksowe wody Warszawa pozwala na identyfikację problemów, które mogą prowadzić do korozji, osadzania się kamienia kotłowego i innych uszkodzeń systemów wodnych.

Badanie kompleksowe wody Warszawa i okolice

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi ok. 10-14 dni roboczych od pobrania próbki. Pobieranie próbek na badanie kompleksowe wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
WODA

MONITORING PRZEGLĄDOWY

B

Amonowy jon (NH4) PN-ISO 7150-1:2002 A
pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999 A
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
Mangan PN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021 A
Żelazo ogólne PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001 A
Azotany (NO3) PN-82/C-04576/08 A
Azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999 A
Twardość PN-ISO 6059:1999 A
Chlorki PN-ISO 9297:1994 A
Siarczany ISO 15923-1:2013 AP
Fluorki ILB3b-15 wydanie 5 z 26.07.2021 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 323 A
Bor PN-EN ISO 11885:2009 A
Sód PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 9964-1/Ak:1997 A
Ogólny węgiel organiczny (OWO) PN-EN 1484:1999 AP
Benzo(a)piren PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. AP
∑ WWA (B(b)F,  B(k)F,  B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. AP
Akryloamid PB-DAO-14 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r. AP
Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 AP
1,2-dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 AP
Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 AP
Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 AP
Chlorek winylu PN-EN ISO 10301:2002 AP
Benzen PN-ISO 11423-1:2002 AP
∑ Trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN ISO 10301:2002 AP
∑ THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform)
PN-EN ISO 10301:2002 AP
Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002 AP
∑ Pestycydów PN-EN ISO 6468:2002 AP
Antymon PN-EN ISO 11885:2009 A
Arsen PN-EN ISO 11885:2009 A
Chrom PN-EN ISO 11885:2009 A
Glin PN-EN ISO 11885:2009 A
Kadm PN-EN ISO 11885:2009 A
Magnez PN-EN ISO 11885:2009 A
Miedź PN-EN ISO 11885:2009 A
Nikiel PN-EN ISO 11885:2009 A
Ołów PN-EN ISO 11885:2009 A
Selen PN-EN ISO 11885:2009 A
Srebro PN-EN ISO 11885:2009 A
Rtęć ILB3b-5 wydanie 2 z 31.08.2020 r.. A
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 AP
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 AP
Cyjanki ogólne PN-EN ISO 14403-2:2012 AP
Smak PN-EN 1622:2006 AP
Zapach PN-EN 1622:2006 AP
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 AP
Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP

Legenda do „statusu”

A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium ma dowody na równoważność zastosowanej metody.

Zachęcamy do sprawdzenia innych usług Interlabo:

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!