Badania wody

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy badania wody. Rozróżniamy je na badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne, co pozwala nam na precyzyjne analizowanie próbek w zakresie możliwych zanieczyszczeń. Badamy wodę przeznaczoną do spożycia, podziemną, powierzchniową oraz surową. Do naszych klientów należą szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady gospodarki komunalnej i wiele innych obiektów.
Ponieważ posiadamy akredytację na pobieranie próbek wody i ich badania oraz zatwierdzenie PPIS (sanepidu), regularnie współpracujemy z wieloma podmiotami, od tych przemysłowych po prywatnych właścicieli.

Zapraszamy do kontaktu:


Kto potrzebuje badań wody?

Świadczymy usługi pobierania próbek wody oraz jej analizy i przygotowywania raportów dla obiektów, które muszą szczególnie dbać o jej jakość. Są to:

 • hotele
 • szpitale
 • domy opieki
 • firmy z branży spożywczej
 • zakłady gospodarki komunalnej
 • jednostki samorządowe
 • klienci prywatni
 • nowo otwarte obiekty

Wszystkie te miejsca zlecają nam regularne badanie wody pod kątem zawartości różnych bakterii, np. Legionelli oraz wszelkich zanieczyszczeń.

Badania wody realizowane przez Interlabo są wykonywane zgodnie z certyfikatem akredytacji PCA nr AB 1365 oraz aktualnymi wymaganiami Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To właśnie Inspektor Sanitarny co roku potwierdza jakość naszych analiz – kontroluje nasze laboratorium i stosowane przez nas metody.

Właśnie dzięki tak wysokim standardom nasz pobór oraz analiza próbek gwarantuje precyzyjne i wiarygodne wyniki. Ponieważ cenimy indywidualne podejście do każdego klienta, to cenę poszczególnych usług ustalamy dopiero po analizie informacji dostarczonych nam przez zleceniodawcę.

W przypadku wyjątkowych okoliczności wykonujemy też badania wody zgodne z normami europejskimi.

Wśród wód, które badamy, wyróżniamy:
 • wody przeznaczone do spożycia: jest to analiza wody, którą wykonujemy dla placówek publicznych oraz prywatnych. Dla tych obiektów wykonujemy monitoring kontrolny oraz przeglądowy
 • wody z rzeki i strumieni: analizę tzw. wód powierzchniowych wykonujemy w przypadku, kiedy mogą one zostać zanieczyszczone na gruncie środowiskowym
 • wody podziemne: tzw. piezometry badamy pod kątem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym
 • wody surowe: tzw. wody nieuzdatnione – może to być woda pitna, ale też ta zanieczyszczona.
Na czym polega mikrobiologiczne badanie wody?

Ten rodzaj analizy wykonujemy zazwyczaj dla nowo powstałych obiektów, jak również dla zakładów żywienia zbiorowego, placówek szkolnych i innych miejsc, które wymagają regularnego badania jakości wody. Są to miejsca, które działają zgodnie z systemem HACC.
Badanie mikrobiologiczne poinformuje nas o stanie sanitarnym wody. Polega przede wszystkim na upewnieniu się, czy nie występują w niej organizmy, których nawet niewielka liczba może doprowadzić do zatrucia i chorób.
Podczas takiego badania sprawdzamy ilość bakterii chorobotwórczych grup: coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowych, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens czy też drobnoustroje takie jak Legionella, Shigella, a nawet pałeczki Salmonella. Nie wszystkie wykryte bakterie będą chorobotwórcze, ale będą sygnałem, że woda jest skażona.
Dzięki naszym badaniom wody o jej jakość mogą być spokojne zarówno duże zakłady, ale również każdy, kto korzysta z przydomowego źródła wody pitnej.

Na czym polega fizykochemiczne badanie wody?

Ten rodzaj badań polega na analizie próbek wody w zakresie mętności, pH, barwy, stężenia żelaza i innych pierwiastków czy przewodności. Dzięki takim badaniom otrzymujemy informacje o ewentualnym wtórnym zanieczyszczeniu wody.

Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
 • § Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002r., Nr 204, poz. 1728)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych cześci wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 1178)
 • § Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z późniejszymi zmianami

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!